การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ช่องที่
แบบฟอร์มสายวิชการ  
 1. แบบฟอร์มเพื่อต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ [หมายเลข 1] 1
 2. ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมิน ประเภทวิชาการ [หมายเลข 2] 2
 3. แบบขยายเวลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย [หมายเลข 5] 3
แบบฟอร์มสายสนับสนุน  
1. แบบฟอร์มเพื่อต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน [หมายเลข 3] 4
2. ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมิน ประเภทสนับสนุน [หมายเลข 4] 5
เอกสารแนบประกอบสำหรับประเมินต่อสัญญาฯ 6
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 7
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 8