## ลูกจ้างประจำ ##

รายการ

ดาวน์โหลด

1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
2. คำอธิบายสมรรถนะ 5 ด้าน ลูกจ้างประจำ