แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

รายการ

ดาวน์โหลด

1. แบบแสดงภาระงานลูกจ้างชั่วคราว
2. แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้