ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบพิจารณาแต่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ A1
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2561 A2
>> ข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม (ลิงค์ จาก เว็บกองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ) A3
รายชื่อสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษา ISCED A4
บัญชีรายชื่อกลุ่ม สาขาวิชา (Discipline) และอนุสาขาวิชา (Sub- Discipline) A5
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 A6

 

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  F1
แบบฟอร์มการขอรับการประเมินผลการสอน F2
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ F3
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   กพอ.03 (ใหม่) F4
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบอ่านผลงาน (peer reviewer) F5