ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบพิจารณาแต่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ A1
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2561 A2
>> ข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม (ลิงค์ จาก เว็บกองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ) A3
รายชื่อสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษา ISCED A4
บัญชีรายชื่อกลุ่ม สาขาวิชา (Discipline) และอนุสาขาวิชา (Sub- Discipline) A5
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 A6

 

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ.  F1
ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ศ. F2
แบบฟอร์มการขอรับการประเมินผลการสอน F3
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ F4
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   กพอ.03 (ใหม่) F5
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   กพอ03 2563 F5.1
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบอ่านผลงาน (peer reviewer) F6
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 (เก่า) F7
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ใหม่) F8