เลื่อนเงินเดือนบุคลากร + TOR + ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การกำาหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
2.  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ การกำหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.
3. หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของสายวิชาการ พ.ศ. 2559 
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของสายวิชาการ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 
4.  รายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อตกลงการ (TOR) ปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2559 
6.  คำอธิบายสมรรถนะหลัก 5 ด้าน (กลุ่มสายวิชาการและกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ) 30 คะแนน
7. คำอธิบายสมรรถนะหลัก 5 ด้าน (กลุ่มลูกจ้างประจำ) 30 คะแนน 
8. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมาประกอบการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มเงินเดือน 
9. เกณฑ์การแปลงชั่วโมงภาระงานเป็นคะแนน  
10. หลักเกณฑ์การขอทบทวนประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
แบบฟอร์ม TOR
สายวิชาการ  
   TOR การจัดทำข้อตกลงล่วงหน้า เพื่อการประเมินเพิ่มเงินเดือน 
สายสนับสนุนวิชาการ  
   TOR การจัดทำข้อตกลงล่วงหน้า เพื่อการประเมินเพิ่มเงินเดือน

ข้อตกลงการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  (สำหรับผู้ที่มีผลงานปฏิบัติงานต่ำ พอใช้/ปรับปรุง)

     บุคลากรสายวิชาการ
      บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ